Penningkohieren

Penningkohieren Land van Waas

door Luc De Backer (†) en Willy Van Puyenbroeck (†)

Belsele : De Vijfde penning te Belsele in 1586, Penningkohier 1586
Daknam : penningkohieren 1571-1575-1577. Penningkohier inleidingPenningkohier 1571Penningkohier 1575Penningkohier 1577
Kemzeke : De vijfde penning te Kemzeke in 1584. De vijfde penning te Kemzeke in 1577. Penning 1577 en Penning 1584
Kruibeke :  De penningkohieren van Kruibeke 1571-1572-1577-1584-1586.  Penningkohier inleidingPenningkohier 1571, Penningkohier 1572Penningkohier 1577Penningkohier 1584Penningkohier 1586
Lokeren : De penningkoheren van Lokeren 1577 met het kohier van het Beverse 1572. Penningkohier inleiding en Penningkohier 1577
Sint-Niklaas en het Beverse :
Penningkohier 1569-1571: 100ste penning van de Keure anno 1569 en 20ste penning van het Beverse anno 1571: Staat van bezit opgegeven door de inwoners van de prochie van Sint-Niklaas in Waas in de maand december 1569, die volgens instructie van de vier leden van de lande van Vlaanderen of door hun commissaris, aan de schepenen van voornoemde prochie werd gezonden, om de kohier en de schatting te maken van de honderdste penning, elk naar vorm, situatie en gelegenheid. De staat is opgemaakt in twee delen. Eerst de eigendom (proprieteit en eigen goederen) daarna de huur (pacht) telkens voor de vier wijken.
Penningkohier 1569-157120ste en 5de penning van de Keure en het Beverse 1571-1572
Sint-Pauwels : de twintigste penning Penningkohier 1571, de tiende penning Penningkohier 1574 en de vijfdepenning Penningkohier 1586
Stekene : De vijfde penning te Stekene in 1584. Penningkohier 1584
Temse : De vijfde penning te Temse in 1577. Penningkohier
Vrasene - Meerdonk : Het kohier van de 20e penning 1571 van Vrasene. Penningkohier 1571
Waasmunster : De Vijfde penning te waasmunster in 1586. Penningkohier 1586

 

Toelichting


Wat zijn penningkohieren ?
Het zijn belastingslijsten ingevoerd onder het bewind van Alva. De bedoeling ervan was de vorst een vast inkomen te bezorgen en minder afhankelijk te maken van de Staten-Generaal. Er werden kohieren opgemaakt van 1569 tot 1586. De penningbelasting wordt geheven volgens een vooraf bepaald percentage. De 100ste penning werd opgemaakt in 1569 en wordt bewaard in het Algmeen Rijksarchief te Brussel. De kohieren van de 20ste, 10de en 5de penning volgden later. Zij worden respectievelijk bewaard in het Stadsarchief van Gent, het Rijksarchief te Beveren en te Gent.

Het genealogisch en heemkundig nut van de penningkohieren
De penningkohieren bieden onder meer informatie over de inwoners van een gemeente (de belastingplichtigen tevens gezinshoofden), het bevolkingscijfer, de toponymie, de bedrijfsstructuur, het grondgebruik, de tiendeheffers en de taalkunde.